Catalina Obrador — Ca'n Timoner

Vocabulari pràctic

de l'associacionisme

A

abstenció acord acreditació acreditar acta de reunió acta fundacional administració pública afiliat -ada aixecar (acta) àmbit d’actuació aportació econòmica assemblea associació

B C

balanç balanç anual bé fungible bé moble

carta certificat CIF col.lectiu codi d’identificació fiscal comissió comitè compte bancari compulsa compulsar comunicat de premsa confederació conferència de premsa consell d’alumnes consell d’estudiants consell de la joventut consell local de joventut consens convocatòria convocatòria de premsa convocatòria de reunió creativitat

D E F

datació delegació de funcions dia hàbil dieta dinamitzar domicili social dossier de premsa

esborrany (de l’acta) esmena estatut estendre estratègia factura federació finançar finançament firma     firmar fundació

G I J

gerent IAE ideari impost d’activitats econòmiques impost sobre el valor afegit impost sobre la renda de les persones físiques impost sobre societats independent infoxicació informacionassa IRPF IS IVA junta directiva

L

legalitzar llibre d’actes llibre de comptes llibre de socis línia d’actuació logotip

M N O

majoria majoria absoluta majoria qualificada majoria relativa majoria simple material fungible material no fungible membre memòria mètode metodologia moviment associatiu

NIF nota de premsa número d’identificació fiscal ONC ordre organització no governamental
organització sense ànim de lucre

P Q R

participació participar patrocini pla de treball planificar pluja d’idees pòlissa portaveu president —a precs i preguntes pressupost programa d’actuació projecte quòrum quota

registre registre d’entrada registre de sortida registre general reglament de règim intern roda de premsa secretari -ària sessió signar signatura simpatitzant societat societat civil subvenció

T U V

termini tresorer -a utilitat pública vicepresident -a vistiplau vocal voluntari -ària voluntariat vot vot de qualitat vot particula votació votació ordinària votació tàcita votació secreta votació per assentiment votació nominal

Elaboració: Consell de Juventut de les Illes Balears
Redacció: Bartomeu Font Sbert i Vicente Juan Torres Escandell
Visualització: Soçi N° Dotze

abstenció f — Acció i efecte de no prendre part en una votació.
Nota: El secretari de l’associació redacta les acreditacions i les firma, amb el vistiplau del president.
acord m — Decisió mútuament acceptada pels membres de l’associació.
acreditació f — Document que autoritza un membre de l’associació a representar-la davant l’administració o una altra entitat.

Nota: El secretari de l’associació redacta les acreditacions i les firma, amb el vistiplau del president.

acreditar v tr — Autoritzar un membre de l’associació per representar-la davant una entitat pública o privada a través d’una acreditació.

acta de reunió f — Document formal que recull les intervencions que es produeixen en una reunió i els acords que s’hi prenen.

Nota: El secretari és qui redacta les actes i les firma, amb el vistiplau del president de l’associació.

acta fundacional f — Document en el qual els socis fundadors acorden la constitució de l’associació, l’aprovació dels estatuts i l’elecció de la junta directiva.

Nota: L’acta fundacional ha d’incloure les dades personals (nom, cognoms, DNI, domicili i signatura) de totes les persones fundadores, que com a mínim són tres.

administració pública f — Conjunt de persones públiques i d’òrgans que formen part de l’Estat encarregats d’efectuar la funció pública administrativa.

Nota: L’Administració pública és una de les fonts de finançament més importants perquè les associacions puguin dur a terme els seus projectes.

afiliat -ada m i f — Persona que forma part d’una associació.
afiliat -ada adj — Dit de la persona que forma part d’una associació.
aixecar (acta) v tr / sin. estendre (acta) v tr — Redactar una acta.
àmbit d’actuació m — Delimitació geogràfica en la qual l’associació realitza la major part o totes les activitats.

Nota: Aquest àmbit pot ser municipal, insular, autonòmic, estatal, europeu o internacional.
aportació econòmica f — Ajut econòmic que concedeix una entitat privada perquè l’associació pugui realitzar activitats o cobrir les despeses pròpies del seu manteniment.
assemblea general f — Reunió de tots els components d’una associació, que en constitueix el màxim òrgan deliberant.


assemblea general extraordinària f — assemblea convocada per decidir sobre qüestions excepcionals, com la modificació dels estatuts, la dissolució o fusió de l’associació, i d’altres que determinin els estatuts.


assemblea general ordinària f — Assemblea convocada periòdicament, normalment cada any com a mínim, i decideix sobre la renovació dels càrrecs de la junta, aprovació de les activitats realitzades, rendició de comptes i pressuposts, etc.


Nota: Les assemblees són convocades per la junta directiva o pel president, o a petició del nombre de socis que fixin els estatuts de cada associació.

associació f — Agrupació de persones constituïdes per realitzar una activitat col·lectiva de manera estable, organitzades democràticament, sense finalitat lucrativa i independents, com a mínim formalment, de l’Estat, els partits polítics i les empreses.
Nota: Les associacions es regulen, amb caràcter general per la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, que regula el dret d’associació. Però els partits polítics, els sindicats i les organitzacions empresarials, les esglésies, les confessions i comunitats religioses, les federacions esportives i les associacions de consumidors i usuaris, es regeixen per la seva pròpia legislació específica.

associació juvenil f — Agrupació de persones d’entre 14 (fets) i 30 anys (no fets) que s’han constituït per realitzar una activitat col·lectiva de manera estable, organitzades democràticament, sense finalitat lucrativa i independents, com a mínim formalment, de l’Estat, els partits polítics i les empreses.
Nota: Legalment, les persones menors d’edat poden fer part de la junta directiva i actuar en representació de l’associació.
balanç m — Document comptable que resumeix les despeses i els ingressos econòmics de l’associació per a un o diversos projectes.
balanç anual m — Document comptable que resumeix les despeses i els ingressos econòmics de l’associació durant tot l’any.

Nota: Les dades s’han de correspondre amb les anotacions que apareixen al llibre de comptes. Ha de ser aprovat en la primera assemblea general posterior al 31 de desembre i ha d’anar firmat pel president i el tresorer.
bé fungible m / sin. material fungible m — Bé moble que es pot reemplaçar per un altre de la mateixa espècie i qualitat.

bé no fungible m / sin. material no fungible m — Bé moble que no pot ser substituït per un altre de la mateixa espècie i qualitat.
bé moble — Bé que no té una situació fixa i que pot ser traslladat d’una banda a una altra sense que es malmeti.
carta f — Document administratiu usat per a les comunicacions escrites de caràcter interpersonal i de contingut general que no queden previstes com a components de la tramitació d’un procediment administratiu.
certificat m — Document expedit pel secretari o, si escau, pel president de l’associació que dóna fe d’un fet, del contingut d’un document o de les circumstàncies que consten en arxius, registres, llibres d’actes, etc.
codi d’identificació fiscal m / sigla CIF m sin. número d’identificació fiscal m / sigla NIF m — Codi identificatiu que permet realitzar operacions econòmiques, rebre subvencions, obrir comptes corrents, etc.

Nota: Consta de vuit xifres que van precedides d’una lletra, que, en el cas de les associacions sense ànim de lucre, correspon a la lletra G. S’ha de sol.licitar ala delegació d’Hisenda a través del model 036 i s’hi ha d’adjuntar una còpia compulsada dels estatuts i de la certificació de la inscripció en ei registre d’associacions. El president de l’associació ha de signar la sol licitud.
col.lectiu m — Grup de persones vinculades per lligams professionals, laborals, culturals, etc.
comissió f — Conjunt de persones elegides i delegades temporalment per fer una acció determinada o prendre resolucions en nom d’altres.

comissió de conflictes f — Comissió constituïda per membres de l’entitat que té com a objectiu resoldre els problemes originats pels membres de l’associació. comissió de treball f — Comissió constituïda per membres de l’entitat que té com a objectiu desenvolupar i dur a terme els projectes d’actuació de l’associació comissió gestora f — Comissió constituïda per membres de l’entitat responsable de conduir l’associació durant un temps límitat per circumstàncies excepcionals.

Nota: La comissió gestora es constitueix per renúncia d’una majoria de la junta directiva vigent o durant la tramitació de la constitució de l’associació.
comitè m — Conjunt de persones elegides per l’associació per constituir un grup de treball, un grup de consulta, etc.
compte bancari m — Contracte de dipòsit entre una entitat bancària i una associació mitjançant el qual s’aporten crèdits i deutes.

Nota: Et compte bancari és imprescindible per sol licitar un ajut econòmic. Per s’ha de tenir en compte que ha d’estar en nom de l’associació.
Les dades que s’han de facilitar a l’entitat bancària són: els estatuts de l’associatió, la còpia d’inscripció en el registre d’associacions, la còpia del CIF, el nom i el DNI de les persones autoritzades, i un certificat, firmat pel secretari i amb el vistiplau del president, on s’expresi que l’associació vol obrir un compte bancari en aquesta entitat i quines són les persones, membres de la junta directiva, autoritzades per emprar el compte bancari.
compulsa f – Acció de compulsar.
compulsar v tr  — Comprovar i certificar que la còpia d’un document és igual a l’original.

Nota: Poden compulsar documents els notaris i qualsevol funcionari que hi estigui habilitat.
comunicat de premsa m / sin. nota de premsa f — Text a través del qual l’associació dóna a conèixer, als mitjans de comunicació, una activitat, un esdeveniment o la seva posició sobre un afer, perquè sigui difós com a notícia.
confederació m – Entitat formada per l’agrupació de federacions.
conferència de premsa f / sin. roda de premsa f — Reunió convocada per una persona o una organització per tal de comunicar una informació als periodistes i respondre les seves preguntes.

Nota 1: Generalment també se sol lliurar als periodistes material de suport que els faciliti l’elaboració posterior de la informació.
Nota 2: De vegades es distingeix la conferència de premsa de la roda depremsa ja que es considera que aquesta té un component d’improvisació i d’espontaneïtat que no hi és en la conferència de premsa.

consell d’alumnes m / sin. consell d’estudiants m – Òrgan de representació estudiantil a nivell universitari que té com a funció principal representar els estudiants davant qualsevol institució o càrrec públic o privat, i que vetlla per fer complir els drets i deures dels estudiants
consell de la joventut m — Òrgan independent de l’Administració, amb personalitat jurídica pròpia i sense ànim de lucre, que compta amb el reconeixement i el suport de l’Administració, integrat per membres d’associacions juvenils.

Nota: Té una estructura democràtica de representació i participació juvenils que sorgeix de la voluntat dels seus membres, la qual cosa també permet d’incorporar els diferents models associatius juvenils així com les inquietuds de la gent jove.
consell local de joventut m — Consell de la joventut d’àmbit d’actuació generalment municipal, adaptat a l’especificitat administrativa i geogràfica del territori.
consens m — Acceptació pels membres d’una associació d’una idea, opinió, ideologia, un valor, etc.
convocatòria f — Document per mitjà del qual es convoca algú perquè es presenti en un en una data i en una hora determinats.

convocatòria de premsa f — Convocatòria per mitjà de la qual s’informa als mitjans de comunicació de massa de la celebració futura d’un esdeveniment perquè hi assisteixin i en facin la cobertura.
convocatòria de reunió f — Convocatòria dels membres de l’associació per reunir-se en assemblea.
d’espontaneïtat que no hi és en la conferència de premsa.

Nota: El secretari redacta la convocatòria, que va acompanyada del vistiplau del president.
creativitat f — Capacitat per crear amb l’intel.lecte o la fantasia.
datació f — Inscripció indicativa del lloc, dia, mes i any que s’ha redactat un escrit o un document.

Nota: És una dada essencial perquè el document sigui vàlid.
delegació de funcions f — Cessió a un membre de l’associació d’una o més responsabilitats pròpies de la junta directiva per un temps limitat i per una causa justificada.
dia hàbil m — Dia feiner per a les actuacions administratives o judicials. dia inhàbil m — Dia no feiner per a les actuacions administratives o judicials.
dieta f — Retribució extrasalarial que percep una persona que participa en una activitat o en un projecte de l’associació, en concepte de despeses de transport, allotjament o manutenció.

Nota: Usat generalment en plural.
dinamitzar v tr — Donar rapidesa i intensitat a un procés.
domicili social m — Adreça postal en la qual l’associació té la seu.
dossier de premsa m — Dossier que conté diverses informacions tècniques, artístiques, etc., destinada a la promoció o al llançament publicitari d’una activitat o d’un esdeveniment, que es distribueix als mitjans de comunicació per falicitar-los-en l’elaboració de la informació periodística.
esborrany (de l’acta) m — Text de l’acta abans de ser aprovada i susceptible de modificacions.
esmena f — Proposta de modificació d’un text o d’un document.
estatut m — Conjunt de disposicions que tenen força vinculant per a l’organització i el funcionament intern d’una associació, elaborades pels socis fundadors o per una comissió gestora.

Nota: Usat generalment en plural.
estratègia f – Coordinació d’un conjunt d’accions que es realitzen per aconseguir un determinat objectiu.
factura f — Document comptable i amb valor legal, en què es detallen el servei prestat o el producte que s’ha adquirit, l’import i altres dades identifi-cadores del producte, del receptor o de l’emissor de la factura.
federació f —Agrupació de diverses associacions que comparteixen un objectiu comú en una de superior que les representa i a la qual atorguen l’exercici de determinades facultats.
finançar v tr — Aportar els recursos econòmics necessaris per realitzar una activitat o per mantenir l’associació.
finançament m Aportació econòmica per realitzar activitats o per al manteniment de l’entitat.
fundació f —Organització constituïda sense ànim de lucre que, per voluntat dels seus creadors, té condicionat el seu patrimoni a la realització de finalitats d’interès general a favor d’un col·lectiu genèric.

Nota: Una fundació es constitueix amb una dotació inicial suficient per garantir la viabilitat dels objectius d’interès general fixats. Aquesta aportació patrimonial mai no podrà ser revertida al fundador o fundadors.
gerent m i f — Persona contractada per encarregar-se de la gestió administrativa i econòmica d’una associació.

Nota: Solen tenir aquesta figura les associacions amb un volum d’activitats molt significatiu.
ideari m — Conjunt d’idees fonamentals que caracteritza una manera de pensar o d’actuar.
impost d’activitats econòmiques m / sigla IAE m — Impost que s’aplica a les activitats econòmiques de l’associació.

Nota: Les associacions que tinguin un volum de negoci inferior a 1 milió d’euros n’estan exemptes. No tenen l’obligació de presentar aquest impost les associacions que no tenen activitat econòmica o les que declaren els seus ingressos a través d’una altra declaració. La declaració de l’impost d’activitats econòmiques es presenta entre el 20 d’octubre i el 20 de novembre. L’exempció de l’impost no eximeix el compliment de les obligacions formals que hi estan associades (declaracions d’alta, baixa i comunicació de les variacions sota les quals es duen a terme les activitats econòmiques en qüestió).
impost sobre el valor afegit m / sigla IVA m — Impost indirecte que grava les tranferències de béns i serveis, des de la seva producció fins a l’usuari final.

Nota: L’IVA s’aplica a tots els pagaments que fa l’associació, encara que hi ha alguns cobraments que poden estar-ne exempts (article 20 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre). Perquè això sigui reconegut és imprescindible el reconeixement de l’Agència Tributària.
impost sobre la renda de les persones físiques m / sigla IRPF m — Impost directe i personal que grava la renda de les persones físiques aconseguida en un any natural.

Nota: Aquesta renda es calcula segons les circumstàncies personals i familiars. L’IRPF afecta l’associació sempre que es paguin rendes a persones físiques. En aquest cas s’haurà de retenir part de l’import i ingressar-lo a Hisenda.
impost sobre societats m / sigla IS m — Impost que grava els beneficis de les persones jurídiques.

Nota: Les associacions tenen l’obligació de presentar la declaració corresponent (tant rendes exemptes com no exemptes). La declaració es realitza entre T1 i el 25 de juliol de cada any, sempre que els comptes de l’associació es tanquin el 31 de desembre. La declaració s’ha de presentar en un model oficial (model 201) a l’Agència Tributària. Estan exemptes de presentar (i pagar, si escau) la declaració d’aquest impost totes aquelles associacions que no superen els ingressos totals de 100.000 euros anuals, que els ingressos corresponents a rendes no exemptes sotmeses a retenció no superen 2.000 euros anuals i que totes les rendes no exemptes que obtinguin estiguin sotmeses a retenció.
independent m i f — Persona que no és membre de cap associació.
junta directiva f — Òrgan que dirigeix l’associació quan l’assemblea no està reunida.

Nota: S’encarrega de coordinar el funcionament de l’entitat. Es elegida per l’assemblea segons els criteris que s’hagin fixat als estatuts. Necessàriament, la junta directiva ha d’estar formada per presidència, secretaria i tresoreria. També hi pot haver els càrrecs de vicepresidència i vocalia/es.
legalitzar v tr — Donar estat legal a l’associació, d’acord amb la legislació vigent.
llibre d’actes m — Registre, amb fulls numerats, en el qual es recullen les sessions dels òrgans de govern d’una associació.

Nota: El llibre serà ordenat cronològicament. En cas que es deixi algun full o part sense escriure, s’anul·larà per evitar anotacions que no tinguin a veure amb la sessió corresponent. Aquest llibre és segellat per la unitat administrativa que té competències en matèria d’entitats jurídiques.
llibre de comptes m — Registre dels moviments econòmics de l’associació, ingressos i despeses.

Nota: No s’hi poden fer rectificacions. En cas que se’n fes cap, cal que el tresorer de l’associació escrigui una diligència en el mateix llibre que n’exposi el per què, el número d’apunt i la pàgina on s’ha fet. Aquest registre només pot ser intervengut per ordre judicial o per les autoritats econòmiques pertinents. Aquest llibre és segellat per la unitat administrativa que té competències en matèria d’entitats jurídiques.
llibre de socis m — Registre de les altes i de les baixes dels membres de l’associació.

Nota: El format d’aquest llibre sol estar dividit en columnes on s’apunten les dades de cada membre (el número de soci, les dates d’alta i baixa, etc.), de manera que cada membre ocupa una fila. Aquest llibre és segellat per la unitat administrativa que té competències en matèria d’entitats jurídiques.
línia d’actuació f — Eix o objectiu general que regirà una activitat o un pla de treball.
logotip m — Conjunt dels signes i elements gràfics i visuals que identifiquen una associació i la diferencien de les altres.
majoria f — Nombre més gran de vots emesos en una votació, el qual fonamenta la presa d’una decisió o d’una elecció.
majoria absoluta f — Majoria que exigeix la meitat més un dels vots expressats.
majoria qualificada f — Majoria que s’exigeix per a les decisions que requereixen un concens més ampli del normal.

Nota: Si no s’especifica una altre cosa diferent, s’entèn que la majoria és d’almenys 2/3 del total dels membres.
majoria simple sin. majoria relativa f — Majoria que excedeix el nombre de vots corresponents a les alternatives.
membre m i f — Cadascuna de les persones que componen l’associació. membre fundador -a m i f — Persona que ha participat en la creació de l’associació.

Nota: Encara que durant la constitució de l’associació tingui alguna responsabilitat de gestió, a la primera assemblea de l’associació perdrà aquesta responsabilitat. Per optar a qualsevol càrrec de la junta directiva, haurà de ser triat per votació entre membres de l’associació, siguin fundadors o no.
memòria f — Document que resumeix les activitats dutes a terme per una associació durant un període.

Nota: Aquest document s’ha de presentar, juntament amb la justicicació de la despesa de l’activitat, a la institució o entitat a la qual s’ha sol·licitat l’ajuda per realitzar un projecte.
mètode f — Camí que se segueix, ordenat i sistemàtic, per arribar a un objectiu.
metodologia f — Aplicació coherent d’un mètode.
moviment associatiu m — Grup de persones que es reuneixen amb l’objectiu de realitzar activitats d’interès comú.
número d’identificació fiscal m / veg. codi d’identificació fiscal m
ordre del dia m — Indicació dels assumptes que han de ser tractats en una assemblea de l’associació.

Nota: Excepte en casos excepcionals, s’hi han d’incloure els punts de «Lectura de l’acta anterior i aprovació, si escau» i «Torn obert de paraules».
organització no governamental f / sigla ONC f — Entitat constituïda per particulars de diversos estats, que actua en l’àmbit internacional sense finalitat lucrativa i que no depèn de cap govern.
organització sense ànim de lucre m — Entitat que té com a objectiu principal donar suport a un aspecte d’interès públic o privat, sense propòsits comercials.

Nota: Encara que les organitzacions sense ànim de lucre no actuïn per generar beneficis econòmics, poden necessitar generar ingressos per finançar les seves activitats.
participació f — Acció de participar.
participar v intr — Tenir o prendre part en un afer.
patrocini m — Promoció de la imatge d’una empresa o entitat, d’un producte o d’un servei, per mitjà de la protecció i el sosteniment econòmic.
pla de treball m — Conjunt d’actuacions que els membres han acordat dur a terme perquè l’associació assoleixi uns objectius determinats durant un període de temps determinat.
planificar v tr — Organitzar o dirigir les actuacions de l’associació segons un pla determinat.
pluja d’idees f — Tècnica de grup destinada a aconseguir el màxim nombre d’idees sobre un assumpte en un temps relativament curt, mitjançant l’estimulació de la imaginació pel mètode de l’associació lliure i espontània d’idees.
pòlissa f — Document a través del qual hom formalitza, per imposició legal o per costum, determinats contractes mercantils, sobretot el d’assegurances.
portaveu m i f — Membre de l’associació encarregat de parlar en nom de l’entitat davant els mitjans de comunicació.

Nota: Si no es regula en les funcions de la junta directiva, el president exerceix aquesta tasca.

precs i preguntes — Darrera part d’una assemblea, conferència, etc., dedicada a interpel·lar el qui ha presidit l’acte.
president -a m i f — Responsable legal i jurídic de l’associació.

Nota: S’encarrega de convocar i presidir els òrgans de l’associació, coordinar el funcionament general de l’entitat, complir i fer complir els estatuts i els acords presos en els òrgans de l’associació, ordenar els pagaments, validar les actes, certificats i la resta de documentació de l’associació.
pressupost m — Resum sistemàtic de les previsions de les despeses projectades i les estimacions dels ingressos previstos per realitzar una activitat.
programa d’actuació m — Recull de diferents projectes d’una associació que tenen el mateix objectiu final i que poden seguir la mateixa metodologia.

Nota: L’inici i el termini d’execució dels projectes segueix un ordre cronològic fixat, generalment no inferior a un any.
projecte m — Estudi que configura la realització concreta d’una activitat, i que inclou els objectius previstos, les necessitats a tenir en compte, la perioditza-ció de les tasques i el pressupost corresponent.
quòrum m — Nombre mínim de membres de l’associació presents en una assemblea, necessari per a la validesa dels acords que hi són presos.
quota f — Quantitat que, si l’associació ho troba convenient, pot fixar perquè els seus membres contribueixin a afrontar les despeses de l’entitat.
registre m — Departament de l’Administració pública on es presenta, anota i registra la documentació de la seva competència.
registre d’entrada m — Procediment que consisteix a segellar els documents que arriben i anotar-los al llibre de registre d’entrada.

Nota: Qualsevol document que l’associació lliuri a un organisme públic serà identificat amb un nombre identificatiu, que numera la mateixa Administració, i la data en què es lliura. Les associacions no estan obligades a disposar d’un registre d’entrada, tot i que pot ser recomanable per tenir un control sobre la documentació que arriba.
registre de sortida m — Procediment que consisteix a segellar els documents que s’han de trametre a una unitat administrativa i a anotar-los al llibre de registre de sortida.
Nota: Qualsevol document que l’associació rebi d’un organisme públic serà identificat amb un nombre identificatiu, que numera la mateixa Administració, i la data en què és redactat. Les associacions no estan obligades a disposar d’un registre de sortida, tot i que pot ser recomanable per tenir un control sobre la documentació que s’envia.
registre general m — Registre únic de l’Administració pública que ha d’admetre les sol·licituds que s’hi adrecen i trametre-les a la unitat administrativa destinatària.
reglament de règim intern m — Document que regula l’ordre i la convivència de l’associació, desenvolupa l’aplicació dels estatuts i els complementa sense contradir-los en cap cas.

Nota: No és legalment obligatori que l’associació en disposi d’un.
secretari -ària m i f — Persona encarregada d’estrendre les actes, donar fe dels acords, redactar les memòries, custodiar i gestionar els llibres oficials així com la tota la documentació d’una associació.
sessió f — Cadascuna de les reunions dels membres de l’associació o entitat per ocupar-se dels treballs o dels afers que els són encomanats.
signar v tr / sin. firmar v tr — Realitzar una signatura en un document.
signatura f / sin. firma f — Traç o conjunt de traços, de figura variable, que identifiquen la persona que redacta el document.

Nota: En la majoria de documents davall la signatura s’hi escriu el nom i el primer cognom.
simpatitzant m i f — Persona que mostra interès envers una associació, però que no n’és membre.
societat f — Conjunt de persones que comparteixen objectius, conductes i cultura, que es relacionen interactuant entre si, i que formen un grup o una comunitat.
societat civil f — Societat formada segons les normes jurídiques civils i que no té com a objectiu la consecució de finalitats mercantils.
subvenció f — Ajut econòmic concedit per l’Administració pública perquè l’associació pugui realitzar activitats o cobrir les despeses pròpies del seu manteniment.
termini m — Temps assenyalat per realitzar una actuació, presentar documentació, etc.
tresorer -a m i f — Persona que guarda i eventualment administra els cabals de l’associació.
Nota: S’encarrega de definir i recaptar les quotes; firmar, juntament amb el president, els documents de pagament de l’associació; elaborar els pressupostos i balanços de l’associació; gestionar la comptabilitat de l’associació; i custodiar els documents comptables i justificants de pagament de les operacions econòmiques de l’associació.
utilitat pública f — Declaració d’una associació dedicada a finalitats assistencials, educatives, culturals, esportives o quasevol altra finalitat que promogui el benestar general, sense ànim de lucre.

Nota: Les associacions poden usar aquesta denominació sempre que hagi estat sol·licitada i atorgada pel Ministeri d’Interior, segons el que estableix l’article 32 de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, que regula el dret d’associació.
vicepresident -a m i f — Persona que assisteix el president i que s’encarrega de substituir-lo en cas d’absència, malaltia o renúncia.
vistiplau m — Verificació i conformitat d’un certificat o document.

vist i plau loc — Locució que s’usa per introduir la signatura del càrrec que dóna l’aprovació al document amb el significat de verificar i donar conformitat.
Nota: Només trobarem aquesta locució quan el president validi un document redactat pel secretari o el tresorer.
vocal m i f — Persona elegida per l’assemblea general que s’encarrega d’una de les àrees d’actuació de l’associació, de la qual és responsable.
voluntari -ària m i f — Persona que exerceix el voluntariat.
voluntariat m — Conjunt de persones que efectuen una prestació lliure de serveis cívics o socials, sense contraprestació econòmica, dins el marc d’una organització estable i democràtica que comporta un compromís d’actuació a favor de la societat i de la persona.
vot m — Manifestació expressa de la voluntat de cadascun dels membres d’una associació d’aprovar o de rebutjar una proposició o mesura, d’elegir una persona per a un càrrec, etc.
vot de qualitat m — Vot del president de l’associació que decideix una qüestió en cas d’empat.
Nota: És convenient que aquest vot estigui regulat als estatuts de l’associació.
vot particular m — Vot que expressa en sentit diferent del que ha resultat majoritari i que s’expressa per escrit justificant-ne els motius.
votació f — Acció de votar, d’exercir el dret de vot.
votació nominal f — Votació en què en cada vot apareix el nom de la persona que l’ha emès.
votació ordinària f – Votació realitzada alçant-se els partidaris d’una opinió o etbé alçant només la mà.
votació per assentiment f / sin. votació tàcita f — Aprovació d’una proposta sense formulació expressa de la votació.
votació secreta f — Votació en què no es coneix el sentit del vot de qui l’ha emès.
votació nominal f — Votació en què en cada vot apareix el nom de la persona que l’ha emès.
infoxicació f (en anglès information overload ) / sin. informacionassa f — és l’excés o la sobrecàrrega d’informació (per exemple: amb correu electrònic o amb els mitjans socials com Facebook o Whatsapp) que provoca en el receptor una incapacitat per comprendre-la i assimilar-la o per romandre ben informat sobre un tema concret.